Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tájékoztató a 2019/2020. tanévi felvételi felhíváshoz

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tájékoztató a doktori képzésről és fokozatszerzésről
a 2019/2020. tanévi felvételi felhíváshoz

 

A PhD felvételi eljárásra a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2019. február 1-től, a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2017. december 23-tól hatályos rendelkezései, valamint a kapcsolódó szabályzatok alapján kerül sor.

A törvény és a kormányrendelet teljes szövege megtekinthető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.361249 , http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157641.347948  

 

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a következőképpen rendelkezik a 2016/2017. tanévtől vagy ezt követően felvett doktoranduszokra:

16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév.

17. § (1) A felsőoktatásban a képzés, a képzési és kimeneti követelményekben foglaltak szerint megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes idejű képzés félévenként legalább kettőszáz, doktori képzés esetén legalább negyven tanórából áll.

47. § (2) A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb nyolc félév.

53. § (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

(2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése.

(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.

(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki.

(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:

a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése;

b) két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása, amely siketek esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének az igazolásával is történhet;

c) az önálló tudományos munkásság, sporttudományi tevékenység bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, művészeti (DLA-) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek bemutatása;

d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

(6) Az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell vezetni, amelybe bárki betekinthet. Biztosítani kell a nyilvántartás internetes hozzáférhetőségét. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata állapítja meg.

(7) A PhD-fokozattal rendelkező személyek nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést, a DLA-fokozattal rendelkezők pedig a „DLA” vagy a „Dr.” rövidítést.

53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.

(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában az Adatbázisban, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.

59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,

a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,

b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni,

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,

j) ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének napján,

k) a doktori képzésben az abszolutórium megszerzésével,

l) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett.

114/D. § b) a doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása

ba) a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 Ft/év,

bb) a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 Ft/év,

bc) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 Ft.

 

A doktori képzést és fokozatszerzési eljárást a hatályos törvényekkel és kormányrendeletekkel összhangban egyetemi és kari szabályzatok koordinálják, melyek megtalálhatók a PTE és a PTE BTK honlapján, de a felvételi határozatokkal egyidejűleg e szabályzatok elérhetőségét  levélben, majd ezt követően a beiratkozási instrukciókkal együtt a szabályzatok aktuális változatát elektronikus formában is megkapják a felvételt nyert jelentkezők. A felvételi jelentkezés előtt is érdemes megismerkedni az egyetemi és kari szabályzatokkal, különösen a tanulmányi és vizsgaszabályzattal és a doktori szabályzatokkal, de a beiratkozáskor már kötelező. A szabályzatok megismeréséről a beiratkozók nyilatkozatot írnak alá.

 

A jelentkezéshez a doktori programok tudományágaiban előírt mesterszakokat a http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=386:tudomanyagak-meterszakok&catid=81:hatarozatok&Itemid=435&lang=hu oldalon tekinthetik meg.

A doktori programok képzési tervei, a felvételi értékelés és kiválasztás mikéntje, a komplex vizsga követelményei a doktori iskolák honlapjain elérhetőek.

 

Az önköltséges doktori képzés díjait a Bölcsészettudományi Kar doktori szabályzatának 2. sz. melléklete határozza meg.

A 2017/2018. tanévtől – jelenleg is – az önköltséges képzés félévi díja doktori iskolánként:

(pótlékalap = mindenkori közalkalmazotti pótlékalap, jelenleg – 2008-tól változatlanul – 20000 Ft):

 

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola: pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Interdiszciplináris Doktori Iskola: pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Irodalomtudományi Doktori Iskola: pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola: pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Pszichológia Doktori Iskola: pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

 

A doktori iskolák a képzési díjak változtatására jogukat fenntartják.

 

A jelentkezéseket legkésőbb 2019. május 22-i beérkezési dátumig (déli 12:00 óráig) kizárólag a Kari Hivatalba lehet postai úton vagy személyesen benyújtani 2 példányban (és felvételi jelentkezési lapot elektronikus változatban is), a közvetlenül a programokhoz érkezett pályázatok érvénytelenek.

Május 23-tól a programok a beérkezett pályázatokat értékelésre megkapják.

A szóbeli meghallgatások június 14-ig minden programnál megtörténnek, az ösztöndíjas helyek elosztásáról a Kari Doktori és Habilitációs Tanács ezt követően dönt.

A csak kutatási és disszertációs szakaszra jelentkezők komplex vizsgáztatása június 17-30. között zajlik.

A 2018/2019. tanév tavaszi félévében MA oklevelet szerzők esetében kizárólag csak feltételes felvételi eljárásra kerülhet sor, amennyiben a pályázó július 19-ig oklevelét a Doktori Irodában be nem mutatja, csupán az eljárás lezárásáról kap értesítést, felvételt nem nyer.

Megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány (vagy kormányrendelet által ezzel egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) hiányában feltételesen sem vehet részt senki felvételi eljárásban.

A felvételi határozatok (és tájékoztatók) postai kiküldésére 2019. július 31-ig kerül sor.

 

 

A tájékoztatót megnyithatja ITT.

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.