Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Mentalizáció Kutatóközpont.

A kutatóközpont neve magyarul és angolul

Mentalizáció Kutatóközpont.

 

Centre for Mentalisation.

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége

 

A kutatóközpont célja, leírása indoklása

 

A kutatóközpont célja a mentalizációs vagy másképpen tudatelméleti kutatások megvalósítása, összefogása, koordinálása mind egyetemi mind pedig egyetemközi szinten.  A kutatóközpontban folytatott  kutatások érintik a mentalizáció szinte minden aspektusát. Az alábbi kutatási témák valósulnak meg:  A naiv tudatelmélet egyedfejlődése, törzsfejlődése, neurális alapjai, sérülése, valamint nagy magyarázó elméletei. Külön hangsúlyt kap a tudatelmélet nyelvvel való kapcsolata, más megismerési  funkciókkal  való viszonya (végrehajtó funkciók, munkamemória, perspektívaváltás, etc.). 

 

Kutatjuk az atipikus fejlődési mintázatokat is (autizmus, hallássérültek etc.). Érdeklődésünk továbbá kiterjed a mentalizáció és a numerikus megismerés kapcsolatára is. A kutatóközpont egyik tagja a nem szószerinti, ún. figuratív jelentés és a mentalizáció kapcsolatát vizsgálja (metafora, irónia, humor, társalgási maximák, szarkazmus, etc.) Egy másik tag hallássérülteket vizsgál  valamint egy ún. tudatelméleti skála kidolgozásán fáradozik, amellyel gyerekeknél fel lehetne mérni a naiv tudatelméleti szintet. Egy harmadik tagunk a kétnyelvűség és a tudatelmélet kapcsolatára kíváncsi.   A kutató csoport vezetője pedig kísérleti filozófiai illetve kísérleti pragmatikai eszköztárral közelit a naiv tudatelmélethez. Egyetemközi együttműködésben a számfogalom valamint a vizuális perspektíva-felvétel   és a tudatelmélet kapcsolatát nézzük.  

 

A kutatócsoport tehát alapvetően  egy megismeréstudományi, interdiszciplináris keretben közelít a mentalizációhoz és fontosnak tartja ennek az alkalmazott és gyakorlati szempontból  való hasznosíthatóságát is. Ebben a szellemben egyik tagunk a mentalizáció és a pszichoterápia kapcsolatát kutatja.        

     

 

A kutatóközpont vezetője

Kiss Szabolcs, habil. egyetemi docens, Ph.D.

 

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4268

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

Schnell Zsuzsanna,  Ph.D.   Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Tanszék ,Pécsi Tudományegyetem, Nyelvfejlődési Kutatólabor

ReAlis Elméleti, számítógépes és kognitív nyelvészeti kutatócsoport

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=14719

 

Lénárd Kata, egyetemi adjunktus, Ph.D. 

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4271

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók

Budai Tímea, Jávor Rebeka, Batta Barbara, Bartha Krisztina

 

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Kiss Szabolcs (2015) A logika egyedfejlődése és szociológiája. Budapest: L’Harmattan.

 

Schnell Zsuzsanna (2016) Az elme nyelve. Társalgás és nyelvfejlődés. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 

Lénárd Kata: Interakciók, traumák és rendszerek, In: Szerk.: Gerlinger Lilla, Szerk.: Kovács Péter Egy hajóban...: Tisztelgő tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára. Budapest: Medicina, 2018. pp. 207-218.

A kutatóközpont külső kapcsolatai

Jakab Zoltán, habil. egyetemi docens, Ph.D.

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

Tímea Budai, Kata Lénárd and Szabolcs Kiss (2018) Theory of Mind Scale- the Hungarian Adaptation.  Poster presented at BCCCD’18. Budapest, 4-6 January.

 

Vezető: 
egyetemi docens
habilitált doktor
72/503 600/24569
+36 72 501 516

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.