Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tanulmányi ösztöndíj

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

 

A pályázat célja

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 3-10 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen).
 • A külföldön teljesítendő egy szemeszterre meghatározott kurzusszám minimum 3, melybe nyelvkurzus nem számolható bele.
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;

 

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország). Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia, Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM), Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

 

 

Kik nyújthatnak be pályázatot? (Általános részvételi feltételek)

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor)
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n;
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek,
 • a hallgató utolsó két lezárt félévének a tanulmányi átlaga félévenként legalább 3,5

 

 a pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia

 • önéletrajz (EUROPASS típusú önéletrajz, melynek kritériumai elérhetőek az interneten) és motivációs levél, melynek tartalmazni kell az ösztöndíj elnyerése esetén az út illeszkedését az eddig végzett tanulmányokhoz. Az önéletrajzot és motivációs levelet (kb. 1500 karakter) magyarul és egy választott idegen nyelven (melyet a hallgató használni fog a külföldi tanulmányai során) kell csatolni a pályázathoz.
 • kreditigazolás az előző két lezárt félévről
 • megfelelő nyelvtudás igazolása: nyelvvizsgamásolat vagy oktatói igazolás a megfelelő nyelvtudásról (legalább B2 szint); nyelvszakosoknál a tanszék / intézet támogatását, rangsorolását automatikusan elfogadja a Kari Erasmus Bizottság, tehát nem kell csatolni nyelvtudásról szóló dokumentumot. A nyelvtudásról – kivéve a nyelvszakosok, akik a szakjukkal azonos nyelvű célországba utaznak – személyes meghallgatás során is számot kell adni.
 • igazolás egyéb szakmai vagy közéleti tevékenységről
 • oktatói ajánlás ( a tanszék/intézet Erasmus koordinátorának aláírásával megerősítve).

 

Az ösztöndíjat elnyerő hallgató köteles egy ún. „Online Linguistic Support” (OLS) nyelvi szintfelmérésen részt venni, amennyiben a tanulmányok nyelve nem az anyanyelve, de az alábbi nyelvek egyike: angol, német, olasz, spanyol, francia, holland (bővebb információ a pályázat elbírálását követően).

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

 

Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól. A 2020/2021. tanévi ösztöndíjak összege:

 

Fogadó ország

tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű országok

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)

520 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), (Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)

470 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), Törökország (TR)

420 € / hó

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2020. április 3-ig kell benyújtani az outgoing.pte.hu online felületen. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Hamis adatok szolgáltatása esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül.  

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátorok adnak. A megpályázható intézmények listája a www.btk.pte.hu Hallgatóinknak/Erasmus+/ Tanulmányi ösztöndíj menüpont alatt érhető el.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázatokat az illetékes tanszék rangsorolja. A tanszéki rangsor és a karra érkező Erasmus ösztöndíj keret alapján dől el az ösztöndíjban részesülő hallgatók végleges listája. A benyújtott pályázatokat a kar által felállított Erasmus Bizottság bírálja el legkésőbb 2020. április közepéig. A bírálati szempontokat a kar pályázatot elbíráló bizottságának ügyrendje rögzíti, a kari Erasmus szabályzat elérhető a kari honlapon (www.btk.pte.hu Hallgatóinknak /Erasmus+/Szabályzatok).

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

 

PONTRENDSZER:

A pályázatokra maximum 100 pont adható.

 1. Tanulmányi eredmény: maximum 30 pont

A pályázat benyújtását megelőző két szemeszter tanulmányi átlaga. (Ha a hallgató a pályázat leadásának időpontjában még csak egy félévet teljesített, második félévének teljesítését kiutazása előtt, féléves törzslapjának leadásával igazolhatja. Ez esetben a pontozás az első féléves eredmény megkétszerezésével történik).

Pontozás a hallgatók átlaga alapján:

Átlag

5,00 -

4,50

30 pont

4,49 -

4,00

20 pont

3,99 -

3,50

10 pont

 

 

 

 

 

 

 

A hallgatónak minimum 3,5-ös átlagot kell teljesítenie az ösztöndíj megpályázásához.

Ha a hallgató eredménye ezt az átlagot nem éri el, tanszékének ajánlásával a BTK Erasmus Bizottsága szavazással dönthet a lehetséges pozitív elbírálásról (eredménye maximum 5 ponttal értékelhető).

 

2. Nyelvvizsga: maximum 30 pont

A fogadó ország nyelvének ismerete kötelező.

Ha a hallgató csak B2-es C típusú nyelvvizsgával rendelkezik és nem idegen nyelvű képzés vagy idegen nyelvi tanszék hallgatója, minden esetben további nyelvi meghallgatáson kell megjelennie. (Nyelvi felmérőre az érintett nyelven oktató egyetemi oktatók közreműködésével kerül sor.)

Államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga – 25 pont

Államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga – 20 pont

Második nyelvből nyelvvizsga (minimum B2 C típusú) – 5 pont

 

3. Tudományos tevékenység: maximum 30 pont

Köztársasági ösztöndíj:                                                          8 pont

OTDK/ TDK helyezés, díjazás:                                            6 pont

Tudományos diákköri/ szakkollégiumi tevékenység:              4 pont

Tudományos publikációk:                                                      4 pont (összesen)

Előadás tudományos szakmai konferencián:                          4 pont

Tanulmányi versenyen való részvétel:                                    4 pont

 

4. Közéleti és egyéb diákköri tevékenység:  maximum 10 pont

Egyetemi, városi vagy országos sajtóban munkavégzés:         3 pont

HÖK munkájában való aktív részvétel:                                 3 pont

Erasmus „Buddy”-ként külföldi hallgató támogatása:            2 pont            

Egyéb Erasmus promóciós tevékenység(tanszéki, kari)          2 pont

                                  

(A hallgató egyéb tudományos, közéleti és diákköri tevékenység végzése esetén az Erasmus Bizottságnak jogában áll azt plusz pontokkal értékelni.)

A sikeres pályázathoz minimum 40 pont megszerzése szükséges.

                                  

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Bőczin-Sirkeci Vanda és Kovács-Samu Éva (btk-erasmus@pte.hu) , kari koordinátorok tudnak további információval szolgálni.

 

Sikeres pályázást kívánok!

dr. Heidl György
dékán

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.