Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Doktori felvételi eljárás 2020.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felvételi felhívás
a Pécsi Tudományegyetem bölcsész- és társadalomtudományi doktori képzéseire
a 2020/2021.  tanévre

 

A Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar adminisztratív keretein belül működő – doktori iskolái a következő programjaikra hirdetnek felvételt a 2020/2021. tanévben:

 

I. Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

A doktori iskola felöleli a tágan értelmezett demográfia témaköreit (termékenység, nupcialitás, halandóság, öregedés, migráció, etnicitás, addiktológia, egészségmagatartás), valamint a népesedési folyamatok térbeli dimenzióit, illetve a településszociológia problémáit.

 • Addiktológia, Egészségmagatartás Program
 • Demográfia Program
 • Településszociológia Program

 

II. Interdiszciplináris Doktori Iskola

 • Európa és a magyarság a 18-20. században" Doktori Program
 • A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800" - Középkortörténet Doktori Program
 • "A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban" Ókortörténeti Doktori Program"
 • Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program
 • Politikatudományi Doktori Program

 

III. Irodalomtudományi Doktori Iskola                                                                                      

 • Irodalomtudományi Program: Az irodalmi kutatás irányai az ezredfordulón
 • Angol Nyelvű Irodalmak Európában és Észak-Amerikában Doktori Program

 

 IV. „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola:

 • Nevelésszociológia Program: nevelés- és oktatásszociológia, a felsőoktatás szociológiája és menedzsmentje, romológia specializáció
 • Oktatástörténet Program: oktatáspolitika történet, az oktatás társadalomtörténeti összefüggései, művelődéstörténet

 

V. Pszichológia Doktori Iskola

 • Alkalmazott Pszichológia Program
 • Elméleti Pszichoanalízis Program
 • Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program
 • Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program
 • Személyiség- és Egészségpszichológia Program
 • Szociálpszichológia Program

 

A felsorolt doktori képzésekre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi osztatlan/mesterképzésben szerzett legalább jó rendű oklevéllel  rendelkeznek vagy azt a 2019/2020. tanév tavaszi félévében, legkésőbb a felvételi adatok tanulmányi rendszerbe emeltetésének kezdetéig, 2020. július 20. napjáig megszerzik, továbbá legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú (azaz B2 szintű komplex) nyelvvizsgájuk van a tudományterületi doktori tanács által meghatározott nyelvek valamelyikéből. Kivételes esetekben a tudományterületi doktori tanács engedélyezheti a végzettséget és szakképzettséget, valamint a megfelelő szintű, tudományos munkához és nemzetközi szakmai közéletben való részvételhez szükséges nyelvismeretet igazoló dokumentum bemutatását a beiratkozási időszak lezárulta előtti határidőig. Az ilyen esetekben a pályázó mindaddig feltételesen vesz részt a fokozatszerzési eljárásban, amíg a felvétel ezen kötelező követelményeit nem teljesíti.

Jelentkezni a
https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre
központosított oldalon keresztül, de kizárólag az alábbiak szerint, az itt részletezett eltérésekkel lehet.

(Kérjük, hogy a központi oldalon található kitöltési útmutatót is olvassák el.)

A hiánytalanul kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot a központi oldalon felsorolt, valamint az itt külön kért mellékletekkel 2 példányban, 2020. május 22-én éjfélig kell postára adni a következő címre:

PTE Bölcsészettudományi Kar
Kari Hivatal, Doktori Iroda, Horváth Judit s. k.
Pécs
Ifjúság útja 6. D épület 104. sz.
7624

Kérjük, hogy a pályázatok két komplett példányát egy borítékban, „PhD képzésre jelentkezés, felbontandó a Doktori Irodában” jelzéssel adják postára. A pályázatok a Doktori Irodában formai ellenőrzésen esnek át, majd iktatás után az egyik példány a doktori programhoz kerül szakmai bírálatra. Kérjük, a felvételi eljárás zavartalan lebonyolítása érdekében – mely magában foglalja a tudományterületi doktori tanács ösztöndíjas helyre sorolásról szóló döntését is – a fent felsorolt bölcsészet- és társadalomtudományi doktori képzések esetében ne küldjék jelentkezéseiket közvetlenül a doktori iskolákhoz / programokhoz.

 

Az aláírt jelentkezési lap mellé csatolandó mellékletek:

 • Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

Külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata is szükséges a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről.

A felvételi félévében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni a tanulmányokról/záróvizsgáról/az oklevél kiadhatóságáról. Az oklevél kézhezvételét követően másolatát haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába. Az oklevél kiadásáig a pályázó a felvételi eljárásban csak feltételesen vesz részt, a hiánypótlás mulasztása esetén a felvételi eljárásból kizárja magát.

 • Nyelvtudást igazoló bizonyítvány (vagy hatályos jogszabály által nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) másolata:

Legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga elsősorban az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (A fokozatszerzéshez egy második nyelv dokumentált ismerete is szükséges, ezért aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány vagy más idegennyelv-ismeretet igazoló dokumentum másolatát csatolja.) 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (6) bekezdése alapján  megfelelő nyelvismeretet igazoló dokumentum nélkül doktori képzésre felvételt nyerni nem lehet. A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) értelmében a nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkezőt, a nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapítottak szerint megilleti a fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A hiányzó nyelvvizsga rész alóli mentesség megállapításához a szakértői vélemény csatolása kötelező.

 • Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék, korábbi szakmai eredmények igazolása (a további részletek a jelentkezési lap kitöltésére vonatkozó információknál)

 •  A tervezett kutatási téma

minimum 5 000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a pszichológia, történelemtudomány, neveléstudomány, néprajz, politológia képzéseknél; 
legalább 20 000 n terjedelemben az irodalomtudomány valamint a demográfia és szociológia képzéseknél.
(Különös gondossággal készítsék kutatási tervüket azok, akik egyéni felkészülőként komplex vizsga teljesítésével kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszra szeretnének bekerülni.)

 • Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (pl. szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / a pályázónak ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Doktori Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).

 • Nyilatkozat a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról (a kitöltött űrlapot – elérhető ITT  – kitöltve, kinyomtatva, aláírt eredeti példányban kérjük.

 • A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolata

A jelentkezési díj 9000 Ft.

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000
(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: „……  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése. (A felvételi eljárási díj be nem fizetése vagy hiányos közlemény miatti be nem azonosíthatósága esetén nem kerül sor a felvételi eljárás megindítására.)

munkaszámok:

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola: 140067

Irodalomtudományi Doktori Iskola: 140095

Interdiszciplináris Doktori Iskola  

történettudományi programok - újkortörténet:  140084

történettudományi programok - középkortörténet: 140075

történettudományi programok - ókortörténet: 140081

Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program: 140078

Politikatudományi Program:140091

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola:  140118

Pszichológia Doktori Iskola: 140134

 

 • A központi jelentkezési lapon kiírt két ajánlás és témavezetői befogadó nyilatkozat a felvételi jelentkezéskor még nem kötelezően csatolandó melléklet, de aki már szerzett be vagy a jelentkezési határidő lejártáig hozzá tud jutni, annak csatolnia kell. Mivel a központi jelentkezési lapon ezek kötelezően feltöltendő mellékletek, az alábbiakban részletezettek szerint járjanak el.

 

Felvételi követelmények, információk, mellékletek a jelentkezési lap adatainak kitöltési sorrendjében:


1. Képzés kiválasztása

-  Doktori Iskola, tudományterület, tudományág, program a felvételi felhívásban foglaltak szerint.

-  Képzési forma:

Jelentkezni lehet 4+4 féléves képzésre, azaz képzési és kutatási + (sikeres komplex vizsgát követően) kutatási és disszertációs szakaszra,  vagy

szakmai életút, jelentős kutatási tapasztalat és elért eredmények alapján egyéni felkészülőként csak a kutatási és disszertációs szakaszra, melyre beiratkozni csak a komplex vizsga sikeres teljesítését követően lehet.

A munkarend mindkét esetben teljes idejű, azaz nappali tagozatos, azonban a doktoranduszok esetében a félévente negyven tanórát meghaladó képzés már teljes idejűnek minősül.

- „PhD hallgatói jogviszony formája” = finanszírozási forma. A doktori képzés mindkét szakaszára jelentkezők pályázhatnak állami ösztöndíjas helyre, azonban tudomásul kell venniük, hogy helyhiány miatt önköltséges helyre is felvételt nyerhetnek. (A felvételi határozat beiratkozásra nem kötelez.) Lehet kifejezetten csak önköltséges helyre is jelentkezni. Az egyéni felkészülő jelentkezők nem pályázhatnak ösztöndíjas helyre.

- „A kidolgozásra kerülő téma címe” a doktori program profiljába illő kell legyen.

- Témavezető(ke)t a www.doktori.hu oldalon, vagy a doktori iskola honlapján felsorolt témakiírók közül lehet és kell megnevezni. Aki még nem egyeztetett a doktori iskolában konkrét témavezetővel, az nevezzen meg minden olyan témakiírót, akit választana. Akár született előzetes megállapodás, akár csak saját elképzelés szerint választanak, az döntést nem jelent, a témavezetőt a beiratkozás után a doktori iskola tanácsa jelöli ki kivétel nélkül minden esetben.

 

2. Személyes adatok

A személyi azonosító adatait és állandó lakcímét kizárólag a hivatalos okmányaival egyezően adja meg. Elérhetőségi adatait a felvételi eljárás során és a továbbiakban is a kapcsolattartáshoz, értesítések kiküldéséhez használjuk, ezért kérjük valóságos adatok feltöltését.

Kérjük, hogy aki munkahellyel rendelkezik, az szakmai életrajzában a munkahely megnevezése mellett külön térjen ki munkakörére, munkaszerződésének/kinevezésének időtartamára és a munkaidejére. (A tervezett kutatási téma függvényében akár előnyt is jelenthet a munkahelyi háttér.)

 

3. Tanulmányok

Kérjük, a mesterképzésben/egyetemi képzésben megszerzett oklevelük adatainál az oklevél száma mellett nyomtatványszámot is tüntessenek fel (ha va), de ne írják be - az FI kezdetű - felsőoktatási intézményazonosítót. Az oklevél minősítését számmal és szöveggel is írják be.

Külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata is szükséges a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. Utóbbi esetben oklevél-adatként töltsék fel e határozat adatait is.

A választott képzési programhoz tartozó tárgyakból elért eredmények feltüntetését a doktori iskolák nem kérték, de mivel ez a központosított jelentkezési lapon kötelezően kitöltendő adat, ide a szakképzettségüket, és az azt igazoló oklevél minősítését írják be, illetve az utolsó félévük összesített tanulmányi eredményét vagy záróvizsgájuk eredményét töltsék fel azok, akik még nem kapták kézhez oklevelüket.

A nyelvvizsga adatoknál a bizonyítvány száma mellett az anyakönyvi számot is tüntessék fel. Aki nem nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, hanem ezzel egyenértékű más bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazolja nyelvismeretét, az a nyelvvizsga típusa rovatot „nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum” felirattal töltse ki.

Aki vett már részt korábban doktori képzésben, az az egyetem, doktori iskola és tudományág megjelölésén túl a szakmai életrajzában feltétlenül részletezze doktori tanulmányainak idejét, aktív féléveinek és megszerzett kreditjeinek számát, finanszírozási formáját (ha ösztöndíjas volt, akkor támogatott féléveinek számát is), jogviszonya megszűnésének okát (szerzett-e abszolutóriumot vagy nem), korábbi kutatási témáját, és hogy mely témavezetővel meddig jutott a fokozatszerzési eljárásban.

Amennyiben korábban volt már a PTE vagy jogelődje hallgatója vagy dolgozója, adja meg azt az EHA vagy Neptun kódot, amellyel a felvételi jelentkezéshez belépett, ha pedig új regisztrációval kezdte meg a jelentkezési lap kitöltését „nem emlékszem/nem volt még ilyen” szöveggel töltse ki.

 

4. Tudományos adatok

Értelemszerűen válassza ki, írja be, a kívánt bontásban részletezze eddigi szakmai tevékenységét, kutatási eredményeit.

 

5. Mellékletek

A jelentkezési lapon eddig feltüntetett adatai szerint kötelező jelleggel mellékleteket kell feltöltenie, illetve négy választható melléklet feltöltésére is van lehetőség. A csatolásoknál vegye figyelembe a fájlok lehetséges darabszámát, formátumát és méretét.

Szakmai önéletrajzát az előbbiekben már említett információkkal kiegészítve készítse el, a munkahelyi, korábbi doktori képzés adatai mellett feltétlenül közölje, hogy párhuzamosan folytat-e tanulmányokat, és ha igen, melyek ezek és milyen stádiumban tartanak, továbbá hogy párhuzamosan jelentkezett-e más doktori képzésre.

„Témavezető véleménye a kutatási témáról, befogadó nyilatkozata” kötelezően feltöltendő mellékletként – mivel ilyent a doktori iskolák előre nem kérnek – feltölthető egy néhány soros nyilatkozat is a választott témavezetőtől, ha ezt már korábban egyeztették vagy be tudják szerezni, vagy ha ilyen nincs / nem tudnak beszerezni, egy olyan dokumentumot csatoljanak, melynek a következő a tartalma: „A felvételi kiírás szerint a ……. Doktori Iskola …… Programjánál nem kötelező előzetesen a kutatási témáról véleményt és témavezetői befogadó nyilatkozatot beszerezni. Alulírott …………. ezúton nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy a felvételi eljárás során a kutatási tervemet először a felvételi szakbizottság értékeli, témavezetőt hallgatói jogviszonyom létrejöttét követően a doktori iskola tanácsa jelöl ki. (aláírás)

Az „Ajánlás 1.” és „Ajánlás 2.” helyeken bármilyen rendelkezésre álló vagy beszerezhető szakmai ajánlást feltölthetnek, de ha ilyen nem áll rendelkezésükre, akkor a következő tartalmú dokumentumot csatolhatják: „A felvételi kiírás szerint a ……. Doktori Iskola …… Programjánál nem kötelező a felvételi jelentkezéshez előzetesen ajánlásokat beszerezni, a jelenlegi helyzetben ilyenekhez hozzájutni nem volt lehetőségem.

Az eljárási díj befizetésének igazolása és a munkahelyi nyilatkozat a fentebb írtak szerint.

Kérjük, a 4 szabadon feltölthető fájl egyikeként a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot mellékelje.

 

6. Nyilatkozatok, 7. Előnézet, 8. Kész

A nyilatkozatokat jelölje meg, az ellenőrző kérdésre válaszoljon, majd tovább léphet a jelentkezési lap előnézetére. A feltöltött adatok ellenőrzése és a jelentkezés beküldése után a beiratkozási lapot és a mellékleteket a fent írtak szerint két példányban a Doktori Iroda címére küldje el. Szintén a Doktori Irodának köteles megküldeni minden olyan dokumentumot, melyet utólag kell pótolnia.

A szóbeli meghallgatások időpontjáról és módjáról a doktori iskolák/programok tájékoztatják a későbbiekben a jelentkezési lapon megadott elérhetőségein. Az ösztöndíjas helyek doktori iskolák és programok közötti elosztására június végén, július elején kerül sor. A felvételi eljárások zárása és a 2019/2020. tanévben végzők okleveleinek pótlása után a felvételi adatok tanulmányi rendszerbe emelése, valamint a határozatok, beiratkozáshoz szükséges információk kiküldése augusztus közepéig történik meg.

A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. Aki a felvételi rangsorban az alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az automatikusan önköltséges finanszírozási formára nyer felvételt. Amennyiben önköltséges hallgatóként (félévi díj jelenleg a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszöröse, azaz aktuálisan 100 000.- Ft) nem kíván beiratkozni, arról a felvételi határozattal kiküldött tájékoztatás szerinti határidőre írásban nyilatkozni köteles.

 

Általános kérdésekben a Bölcsészettudományi Karon a Kari Hivatal doktori ügyintézőjét, Horváth Juditot kereshetik minden munkanapon délelőtt 10:00-12:00 óra között (telefonon 06 30 1862170 e-mailben: horvath.judit@pte.hu )

Szakmai kérdésekben a kapcsolattartók telefonszámai és e-mail címei:

 • Demográfia és Szociológia Doktori Iskola: 06 72 503600 / 28211, berger.viktor@pte.hu
 • Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program: Dr. Vargyas Gábor programvezető, Dr. Hesz Ágnes Márta tudományos titkár 06 72 503600 / 23500, e-mail: hesz.agnes.marta@pte.hu
 • Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Program: Pálné Dr. Kovács Ilona e-mail: palne.kovacs.ilona@pte.hu , Dr. Kákai László e-mail: kakai.laszlo@pte.hu
 • Interdiszciplináris Doktori Iskola - történelemtudományok - középkortörténet: Dr. Font Márta programvezető, titkárság: 06 72 503600 / 23520; e-mail: mischl.dorottya@pte.hu
 • Interdiszciplináris Doktori Iskola - történelemtudományok - ókortörténet: 06 72 503600 / 23511; e-mail: horvath-zalavari.reka@pte.hu
 • Interdiszciplináris Doktori Iskola - történelemtudományok – új- és modernkor: 06 72 503642, 06 72 503600 / 23519; e-mail: hegedus.katalin@pte.hu
 • Irodalomtudományi Doktori Iskola: 06 72 501521 ; e-mail: kiss.bernadett@pte.hu
 • „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola: 06 72 503600 / 24375 és 24273; e-mail: pte.otdi@gmail.com
 • Pszichológia Doktori Iskola: 06 72 503600 / 24109; e-mail: velosy.anita@pte.hu

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.